Phát triển bền vững

Với định hướng xuyên suốt lấy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng  kỹ thuật công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sản phẩm cuả mình. Cùng với việc chú trọng công tác quản lý chất lượng, kiểm soát hao hụt, phí tổn trong tất cả các công tác thiết kế - thi công - vận hành - bảo hành, bảo dưỡng.

Hướng đến mục tiêu:

- Tạo ưu thế cạnh tranh, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hợp pháp, đảm bảo doanh nghiệp phát triển ổn định.

- Đóng góp nguồn nhân lực và sản phẩm chất lượng cao kiến tạo nên cộng đồng phồn thịnh. Thông qua việc taọ dựng nên giá trị xã hội và đóng góp thuế vào ngân sách nhà nước góp phần phát triển  kinh tế, xây dựng đất nước.

- Tiết kiệm và tối ưu nguồn lực phục vụ sản xuất, cũng như ứng dụng sản phẩm kỹ thuật thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu tác động môi trường, bảo vệ môi trường tự nhiên.

Là kim chỉ nam trong chiến lượt kinh doanh và phát triển bền vững của
Mỹ An R&D.